Приета е Национална програма за превенция

На заседание MC на Република България от 27.11.2008г. кабинетът прие Национална програма за превенция за 2009-2013 г.
 
С този факт Изпълнителният Комитет  "300 бебета повече", чийто колективен член е и сдружение Зачатие, реално постига втората си основна цел - приемането на Институционално решение. 

 “Очаква се прилагането на програмата да доведе до намаляване на броя на родените деца с тежки наследствени и вродени генетични болести. Реализирането на дейностите по програмата ще бъде осигурено с 22 103 098 лв. от държавния бюджет,  като ще се търсят и възможности за допълнително външно финансиране. Програмата е насочена към осигуряване на навременна профилактика, диагностика и условия за оптимално лечение на пациенти с редки болести в България. За масови неонатални cкринингови програми са предвидени близо 9 млн. лв., а за диагностика на генетичните болести и постнатален селективен скрининг близо 1, 2 млн. лв. ... а за биохимичен скрининг при бременни близо 8 млн.”
 
Националната програма за „Диагностика, профилактика и контрол на лечението на наследствените болести, предразположения и вродените аномалии” 2009-2013 г. е съобразена с  международни норми и стандарти и е в съответствие с действащото законодателство и нормативни актове  у нас. Диагностиката, профилактиката и лечението на генетичните болести е в приоритетите на научната 7-ма рамкова програма и на Европейския парламент и Българската здравна стратегия.
 
Ключова роля за развитието на Европейската общност от 2007-2013 се пада на съчетанието на принципите за солидарност и равни възможности за здраве с иновациите и технологичния напредък. През 2007 г. България бeше приета за член на Европейския съюз. Страната в момента има уникалния шанс да ползва натрупания опит на водещи Европейски и други страни при оптимизиране и разширяване на собствената си Национална генетична програма. Обсъжданата понастоящем нова Национална здравна стратегия 2007-2013 г. цели „създаване на реформирана, финансово устойчива  и ефективна здравна система, която осигурява качествени здравни грижи по превенция, профилактика лечение и рехабилитация, за подобряване здравето на хората”. Отличителен белег на стратегията е нейната насоченост към „интегриране на грижата за здраве на българските граждани във всички политики – външна политика, политика за национална сигурност, финансова стабилност, социална солидарност и справедливост, опазване на околната среда, политика в областта на образованието и науката и други”.

Новият проект за Национална програма за диагноза, прогноза, профилактика и контрола на наследствените болести, предразположения и вродените аномалии 2009-2013 попада основно в Стратегическа цел №1 „Осигуряване условия за промоция на здраве и профилактика на болестите” на проекта за Национална здравна стратегия 2007-2013 (т. 4 Разработване и изпълнение на програми по социално-значими заболявания и здравни проблеми, представляващи национални приоритети). Характерно за тази национална програма е тясната й връзка с останалите стратегически цели на Националната здравна стратегия, като:

•    Предоставянето на гарантирани здравни услуги с повишено качество и осигурен достъп до тях
•    Подобряване на извънболничната медицинска помощ
•    Преструктуриране и ефективно управление на болничната помощ
•    Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия
•    Създаване на интегрална електронна система на здравеопазването
•    Развитие на човешките ресурси в здравеопазването

Цялата програма можете да прочетете на адрес Национална програма
{START_COUNTER}